รายงานการรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (จังหวัดพิษณุโลก)


ที่
โรงเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
รับไว้ 2560
แผนรับ 2561
รับไว้ 2560
แผนรับ 2561
ห้องปกติ
ห้องปกติ
ห้องปกติ
ห้องปกติ
ห้อง
คน
ห้อง
คน
ห้อง
คน
ห้อง
คน
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
1
 อุตรดิตถ์ดรุณี
9
405
9
360
11
115
12
480
2
 อุตรดิตถ์
8
367
8
320
10
351
10
400
3
 พุทธชินราชพิทยา
9
450
10
400
5
201
4
160
4
 พิษณุโลกพิทยาคม
8
409
8
320
9
450
9
360
5
 เฉลิมขวัญสตรี
9
407
9
360
11
437
11
440
 โรงเรียนทั่วไป
1
 จ่านกร้อง
10
386
12
480
7
207
7
280
2
 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
0
0
0
0
12
407
12
480
3
 วังน้ำคู้ศึกษา
1
24
2
80
1
15
1
40
4
 ท่าทองพิทยาคม
3
69
4
160
2
33
3
120
5
 ดอนทองวิทยา
2
49
2
80
2
24
2
60
6
 บ้านกร่างวิทยาคม
2
85
3
120
2
47
2
80
7
 จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
4
96
4
96
6
144
6
144
8
 นครไทย
0
0
5
200
0
0
5
200
9
 นาบัววิทยา
1
24
1
40
2
46
2
80
10
 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
2
49
2
80
2
51
2
80
11
 นครบางยางพิทยาคม
2
63
2
80
2
45
2
80
12
 บ่อโพธิ์วิทยา
2
44
2
80
1
23
2
80
13
 ยางโกลนวิทยา
2
33
2
80
2
30
2
60
14
 ชาติตระการวิทยา
4
145
5
200
6
201
7
280
15
 สวนเมี่ยงวิทยา
0
0
2
60
0
0
2
60
16
 บางระกำวิทยศึกษา
5
169
4
160
3
97
4
160
17
 ชุมแสงสงครามฯ
2
61
2
80
2
42
2
80
18
 ประชาสงเคราะห์วิทยา
5
189
5
200
4
160
4
160
19
 เนินกุ่มวิทยา
1
35
2
80
3
17
3
120
20
 บางกระทุ่มพิทยาคม
5
192
6
200
3
101
4
140
21
 พรหมพิรามวิทยา
6
254
7
280
5
155
6
240
22
 วังมะด่านพิทยาคม
1
45
2
80
1
46
2
80
23
 ดงประคำพิทยาคม
0
0
2
80
0
0
3
120
24
 วัดโบสถ์ศึกษา
0
0
3
120
0
0
4
160
25
 คันโช้งพิทยาคม
1
24
1
40
2
37
2
80
26
 วังทองพิทยาคม
0
0
4
160
0
0
4
160
27
 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
0
0
1
40
0
0
1
40
28
 หนองพระพิทยา
2
75
2
80
2
56
2
80
29
 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
1
10
1
40
2
27
2
80
30
 บ้านกลางพิทยาคม
2
50
2
80
3
90
3
120
31
 เนินสะอาดวิทยาคม
1
38
2
80
2
60
2
80
32
 น้ำรินพิทยาคม
1
13
2
80
1
20
2
80
33
 วังพิกุลวิทยศึกษา
2
46
2
60
2
34
2
60
34
 เนินมะปรางศึกษาวิทยา
2
63
3
120
6
181
6
240
35
 วังโพรงพิทยาคม
2
53
2
80
2
57
2
80
36
 ไทรย้อยพิทยาคม
2
35
2
80
2
24
2
80
37
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
5
180
6
240
4
127
4
160
38
 ทุ่งกะโล่วิทยา
0
0
2
80
0
0
2
60
39
 แสนตอวิทยา
1
40
2
80
1
13
2
80
40
 น้ำริดวิทยา
0
0
2
80
0
0
2
80
41
 ตรอนตรีสินธุ์
4
137
4
160
3
104
3
120
42
 ท่าปลาประชาอุทิศ
4
132
4
160
3
85
3
120
43
 น้ำปาดชนูปถัมภ์
4
128
5
200
5
143
5
200
44
 ฟากท่าวิทยา
3
109
4
160
3
77
3
120
45
 บ้านโคกวิทยาคม
3
115
4
160
3
77
4
160
46
 พิชัย
10
424
9
360
6
204
5
200
47
 บ้านโคนพิทยา
2
44
2
60
2
22
2
60
48
 ดาราพิทยาคม
2
42
1
40
1
14
1
30
49
 ลับแลศรีวิทยา
2
35
2
80
2
14
2
80
50
 ลับแลพิทยาคม
0
47
3
120
0
46
4
160
51
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
3
63
3
120
2
43
2
80
52
 ทองแสนขันวิทยา
3
103
3
35
2
75
2
80

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)