รายงานการรับนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (จังหวัดพิษณุโลก)


ที่
โรงเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
รับไว้ 2560
แผนรับ 2561
รับไว้ 2560
แผนรับ 2561
ห้องปกติ
ห้องปกติ
ห้องปกติ
ห้องปกติ
ห้อง
คน
ห้อง
คน
ห้อง
คน
ห้อง
คน
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
1
 อุตรดิตถ์ดรุณี
3
100
3
96
3
83
2
66
2
 อุตรดิตถ์
2
79
2
72
2
67
2
66
3
 พุทธชินราชพิทยา
1
36
1
36
1
30
1
36
4
 พิษณุโลกพิทยาคม
4
136
4
136
3
100
3
100
5
 เฉลิมขวัญสตรี
3
102
4
132
4
123
4
130
 โรงเรียนทั่วไป
1
 จ่านกร้อง
1
39
1
36
1
24
1
36
2
 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
0
0
0
0
0
0
0
0
3
 วังน้ำคู้ศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
0
4
 ท่าทองพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
5
 ดอนทองวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
6
 บ้านกร่างวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
7
 จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
0
0
0
0
0
0
0
0
8
 นครไทย
0
0
1
30
0
0
1
30
9
 นาบัววิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
10
 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
0
0
0
0
11
 นครบางยางพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
12
 บ่อโพธิ์วิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
13
 ยางโกลนวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
14
 ชาติตระการวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
15
 สวนเมี่ยงวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
16
 บางระกำวิทยศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
0
17
 ชุมแสงสงครามฯ
0
0
0
0
0
0
0
0
18
 ประชาสงเคราะห์วิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
19
 เนินกุ่มวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
20
 บางกระทุ่มพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
21
 พรหมพิรามวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
22
 วังมะด่านพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
23
 ดงประคำพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
24
 วัดโบสถ์ศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
0
25
 คันโช้งพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
26
 วังทองพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
27
 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
28
 หนองพระพิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
29
 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
30
 บ้านกลางพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
31
 เนินสะอาดวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
32
 น้ำรินพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
33
 วังพิกุลวิทยศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
0
34
 เนินมะปรางศึกษาวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
35
 วังโพรงพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
36
 ไทรย้อยพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
37
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
1
18
2
72
1
26
2
72
38
 ทุ่งกะโล่วิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
39
 แสนตอวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
40
 น้ำริดวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
41
 ตรอนตรีสินธุ์
0
0
0
0
0
0
0
0
42
 ท่าปลาประชาอุทิศ
1
1
1
36
0
0
1
36
43
 น้ำปาดชนูปถัมภ์
0
0
0
0
0
0
0
0
44
 ฟากท่าวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
45
 บ้านโคกวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
46
 พิชัย
1
40
2
72
1
28
1
36
47
 บ้านโคนพิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
48
 ดาราพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
49
 ลับแลศรีวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
50
 ลับแลพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
51
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
52
 ทองแสนขันวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)